href="sf/css/image-slideshow-4.css">
 
 
 
     
info@citybreak.si
 Osiguranje

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PUTOVANJIMA U INOSTRANSTVO - PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Polisa putnog osiguranja predstavlja sredstvo plaćanja hitnih medicinskih usluga na putovanju i tokom boravka van granica Srbije. Nemojte da dozvolite da nepredviđene okolnosti pokvare jedan lep odmor i divne uspomene.

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja je zaštita od mogućih neprijatnosti na putovanjima u inostranstvu, jer pokriva troškove hitne medicinske pomoći i bolničkog lečenja, kao i troškove prevoza u zemlju.

I kod pažljivo isplaniranih putovanja ili kratkih izleta u inostranstvo može Vam se dogoditi nešto nepredviđeno, nezgoda ili bolest. Troškovi, koji su povezani sa lečenjem su naravno visoki, a ponekad odgovarajuće zdravstvene usluge u svetu uopšte nisu jeftine.

Naš cilj je da se na Vašem putovanju osećate sigurnim.

Izleti i putovanja u inostranstvo su bitno bezbrižniji, ako se unapred pobrinemo za zaštitu u obliku polise putnog zdravstvenog osiguranja ’’Basler’’. Pored finansijske sigurnosti u okviru dogovorene sume osiguranja ( za pokriće troškova nužnog lečenja i troškova prevoza), polisa Vam omogućava i besplatnu pomoć, odnosno asistenciju. Pomoć osigurava (pruža) naš poslovni partner CORIS 24 sata dnevno na svim kontinentima. U njega imaju poverenja i najveći evropski osiguravači s milionima sklopljenih osiguranja i zadovoljnih klijenata.

Ne dozvolite da Vam nepredviđena nezgoda ili bolest poremete planove, osigurajte se sa polisom Basler’’osiguranja i takve situacije bezbolno i efikasno prevaziđite.

A Vaše Zdravstveno osiguranje za vreme puta i boravka u inostranstvu možete zaključiti kao:

Individualno, Porodično ili Grupno, takođe na polisi možete da izaberete i svrhu putovanja, a to je da li putujete turistički ili poslovno. Ukoliko ste skijaš možete se osigurati i od povreda nastalih na stazama uplatom doplate za SKI rizik.


U slučaju bolesti ili nezgode Osiguranik treba osigurani slučaj da prijavi asistentskoj kompaniji, i to po sledećem uputstvu:

Pozove našeg poslovnog partnera Coris centar za pomoć – CORIS Beograd na tel: +381 11 3636 999 gde je operater ( na srpskom jeziku) dostupan 24h i kojem osiguranik kaže prezime i ime, broj polise, opis nezgode odnosno bolesti, mesto gde je dostupan, adresu i broj telefona lekara koji ga leči.


Operater će osnovne podatke preneti lekaru Coris-a, a on će da pozove lekara koji leči osiguranika ili će osiguraniku dati uputstva za dalje postupanje.Ako lekar Coris-a oceni da je zdravstveno stanje takvo da zahteva kvalitetnije lečenje nego što ga može ponuditi ustanova u kojoj se nalazi osiguranik, preporučiće osiguraniku drugu zdravstvenu ustanovu.

Coris u slučaju nezgode ili bolesti može obezbediti finansijsku garanciju u okviru sume osiguranja ili organizovati prevoz u zemlju prebivališta.

U slučaju da osiguranik iz objektivnih razloga ne prijavi osigurani slučaj asistentskoj kompaniji, ili odluči da sam bira ustanovu u kojoj će da mu se ukaže medicinska pomoć, i troškove lečenje plati sam, osiguravač nije u obavezi da snosi veće troškove od onih koji bi nastali da je osiguranik prijavio slučaj Corisu.Ukoliko Osiguranik plati troškove lečenja sam, da bi nadoknadio štetu, potrebno je da preda potpunu dokumentaciju Neživotnom osiguranju „Basler“ a.d.o. – Resavska 29, 11000 Beograd – tel.+381 (0)11 303 58 20; fax: +381 (0)11 303 58 51

Potrebna dokumenta:

- Popunjen formular za prijavu osiguranog slučaja (u prilogu),
- Kopija pasoša osiguranika (prve strane kao i strana gde se pečatom potvrđuje ulazak i izlazak iz strane zemlje,
- Kopija pasoša podnosioca zahteva (u slučaju da je osiguranik i podnosilac zahteva različita osoba),
- Originalni primerak Polise osiguranja pomoći na putovanju i u inostanstvu,
- Spiska osiguranika (kod polisa gde je predviđen spisak),
- Kompletna originalna medicinska dokumentacija, RTG snimci
- Fotokopija zdravstvenog kartona overena od strane nadležnog lekara
- Originali svih ispostavljenih i plaćenih računa (pregleda, lečenja, lekova, prevoza, ostalo…),
- Kopija bankovne platne kartice sa vidljivim brojem računa,
- Kod polise sa više ulazaka OBAVEZNA je i kopija stranica iz pasoša sa vidljivim pečatima ulaska i izlaska iz zemlje u periodu trajanja polise
-ostala eventualna dokumenta.
-->